Jdi na obsah Jdi na menu
 


2015 - Provozní řád garážového domu Kralovická 26

PROVOZNÍ ŘÁD

hromadných garáží v Kralovické ulici č. 26, Plzeň

I. Všeobecná ustanovení

1. Hromadné garáže v Plzni Kralovické ulici č.o. 26, slouží uživatelům ke  garážování osobních motorových vozidel a motocyklů.

2.  Uživateli garáží jsou:

a) vlastníci garážových jednotek č. 1 až č. 98, tj. osoby, které vlastní v budově hromadných garáží garážový box (dále jen vlastníci),

b) jiné osoby (dočasní uživatelé = nájemci), kteří mají od vlastníků povolen vstup do objektu a příslušné garáže vlastníka jednotky.

3.   Vlastníci garážových boxů tvoří Společenství vlastníků garáží Kralovická 26, Plzeň (dále jen "SVG").

SVG je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí garážového domu.

a)  Činnost a funkce SVG, jeho práva a povinnosti jsou upraveny zákonem č. 72/94 Sb. v platném znění.

   b) Činnost SVG se řídí svými Stanovami, které byly upraveny v souvislosti s novým  Občanským zákoníkem a schváleny na Shromáždění vlastníků garáží dne 18. března 2015

c) Roční finanční uzávěrku hospodaření společenství zajišťuje pro SVG autorizovaná správcovská firma (Plzeňský servis s.r.o.

d)  Správu a provoz garážového domu zajišťuje výbor SVG, zvolený na  Shromáždění vlastníků garáží.

4.  Do garážového domu nesmějí vstupovat osoby pod vlivem alkoholu a osoby mladší 15 let bez doprovodu uživatele garáže.

5.    Uživatelé garáží jsou povinni jednat tak, aby nezpůsobili na objektu garáží, jeho zařízení, garážovaných vozidlech anebo na jiném majetku jakoukoli škodu.

6. Všechny osoby, které vstoupí do garážového domu, jsou povinny respektovat výzvy a pokyny členů výboru.

7.    V zájmu zajištění bezpečnosti osob, ochrany majetku a plynulosti provozu jsou uživatelé garáží oprávněni se v objektu garáží zdržovat jen ve svém garážovém boxu.

8.  Garážový box je zakázáno využívat k bydlení nebo přespávání osob, nebo k chovu zvířat.

II. Vjezd do objektu a výjezd z objektu

1. Uživatelé garáží jsou povinni používat k vjezdu a výjezdu automatických garážových vrat  dle návodu k obsluze od výrobce.

2. Není dovoleno používat vjezdová vrata k pěšímu procházení.

III. Jízda v garážích

1.   Rychlost jízdy vozidla uvnitř garážového domu nesmí překročit 10 km/hod., vozidla mohou mít při jízdě zařazen pouze prvý rychlostní stupeň.

2.   V celém prostoru garáží až do výjezdu musí mít pohybující se vozidla rozsvícena tlumená světla. Používání dálkových světel anebo přídavných dálkových reflektorů v objektu garáží není povoleno.

3.   Řidiči jsou povinni dodržovat zvýšenou opatrnost v celém prostoru objektu garáží a jednat   tak, aby neohrozili jiné uživatele garáží. Jsou povinni respektovat svislé dopravní značky. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat výjezdu vozidla z garážového domu na veřejnou komunikaci.

4.   Majitelé garážového boxu s elektrickým pohonem vrat na DO jsou povinni otevírat garážová vrata, až když na ně vidí – hrozí nebezpečí poškození jiného vozidla otevíranými vraty.

5.   Na všech komunikacích uvnitř garážového domu platí povinnost jezdit s vozidly při pravém okraji vozovky. Na levou část komunikace je možno vjet pouze v případě, že je to nezbytné pro zaparkování vozidla v boxu, a to pouze v případě, že řidič zajíždějící do boxu vjezdem do levé poloviny komunikace neohrozí ani neomezí žádné jiné vozidlo jedoucí po komunikaci nebo vyjíždějící z boxu.

6.   Na komunikacích v garážovém domě je zakázáno stání vozidel. Zastavení vozidla na komunikacích je dovoleno pouze na nezbytnou dobu v těchto případech:

a) při vjezdu vozidla do objektu garáží

b) při výjezdu vozidla z objektu garáží

c) při vjezdu a výjezdu vozidla do garážového boxu po dobu nutnou k   otevření vrat u garáž. boxu

d) k umožnění jízdy vozidlu, které má přednost v jízdě

7.  V objektu garáží nesmějí být motorová vozidla, která se nepohybují, ponechána s motorem v chodu (na volnoběh) s výjimkou doby zastavení vozidla podle odst. 6. Po zaparkování vozu musí být motor ihned zastaven a vypnuto zapalování.

IV. Chůze v garážích

1.   Uživatelé pohybující se bez vozidel jsou povinni používat pro vstup do objektu a odchod z  objektu garáží vchodové dveře pro pěší, není dovoleno pěší procházení vjezdovými vraty.

2.  Vchodové dveře je nutné vždy zamykat.

3.  V budově garáží jsou umístěny nástrahy proti hlodavcům, je zakázáno je poškozovat.  Pozor na děti a domácí zvířata!

4.  Je zakázán vstup na střechu budovy!

 V. Vozidla ve stáních

1.   Garážový box musí být uzamčen, a to ať je v něm vozidlo umístěno nebo je-li garážový box prázdný.

2.  Je zakázáno provádět opravy vozidla za pomoci svářecí techniky!

VI. Požární, bezpečnostní a hygienická opatření

1.  V objektu garáží platí zákaz zvukových znamení, kromě případů odvrácení hrozícího nebezpečí.

2.   Mytí vozidla je v prostorách garáží zakázáno.

3.  V garážovém boxu je zakázáno skladování hořlavých a výbušných látek, technických plynů.

4.  Uživatelé jsou povinni se seznámit s "Požárními poplachovými směrnicemi", které jsou vyvěšeny u vjezdu do garáží.

5.  Uživatelé garáží nesmějí v případech, kdy to není nutné k odvrácení nebezpečí požáru nebo k uhašení ohně manipulovat s  hasicími přístroji.

6.   V garážovém domě platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouření.

7.    V prostorách garáží nesmí být používány přímotopné elektrické spotřebiče bez dozoru.

8.   V případě, že uživatel garáží způsobí v garážovém domě, a to na samotném objektu, jeho zařízení, nebo garážovaných vozidlech jakoukoliv škodu, je povinen to ihned oznámit členům výboru SVG, který s ním sepíše zápis o škodě.

9.  Zjistí-li uživatel garáží, že jeho vozidlo bylo poškozeno, popř. zjistí-li stopy vloupání, je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ztížit vyšetření případu a ihned to oznámit policii a následně i členům výboru SVG.

10.   Před vjezdem vozidla do garážového domu je nutno, aby uživatelé garáží odstranili ze svého vozidla    nánosy bláta, sněhu a ledu, které by mohly nadměrně znečistit společné prostory garáží.

11.    Uživatelé garáží jsou povinni neznečišťovat společné prostory uvnitř garážového domu ani venku (např. nedopalky) a zejména jsou povinni ihned odklidit nánosy spadlé z jejich vozidla. Úklidové prostředky pro tyto účely jsou umístěny ve sjezdech z jednotlivých podlaží.

          Generální úklid společných prostor zajišťuje výbor SVG v dohodnutých intervalech.

12.    Používání elektrického osvětlení společných prostor garážového domu se doporučuje jen po přiměřenou dobu, např. při příjezdu a odjezdu vozidla z garáží,  za tmy.

13. Je zakázáno přetěžovat elektrickou soustavu v garážovém boxu používáním vysokopříkonových zařízení, např. svářečky, brusky.

VII. Základní práva a povinností vlastníků jednotek

(jsou taxativně určena zákonem Č. 72/94 Sb.)

1.Vlastník garážového boxu se podílí na nákladech nutných pro správu a údržbu garážového domu a spotřebu elektrické energie ve společných prostorách garážového domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech garážového domu. Náklady na spotřebu elektrické energie uvnitř garážového boxu budou rozúčtovány na vrub vlastníka garážového boxu dle skutečně odebrané elektrické energie naměřené na podružných elektroměrech jednotlivých garáží. Odečet skutečné spotřeby elektřiny provádí vždy před koncem roku členové výboru SVG.

 

2. K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci garážových boxů jedenkrát ročně předem určené finanční prostředky na bankovní účet společenství. Výši finančních prostředků určí výbor SVG, zpravidla vždy na rok dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady v následujícím období. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům garážových boxů pověřený správce (Plzeňský servis) po projednání s výborem SVG. Pověřený správce je povinen předložit vlastníkům garážových boxů při ukončení činnosti a nebo po uplynutí účetního roku zprávu o finančním hospodaření – účetní uzávěrku.

 

3.  Vlastník garážového boxu je povinen odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných garážích nebo společných částech garážového domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním garážový box užívají.

 

4.  Vlastník garážového boxu nesmí provádět takové úpravy, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních garáží. Úpravy, jimiž se mění vzhled garážového domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může vlastník garážového boxu provádět jen se souhlasem společenství.

 

5.  Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz anebo opravy v ostatních garážových boxech, popřípadě garážovém domě jako celku, je vlastník garážového boxu povinen umožnit na předchozí písemné vyzvání členů výboru SVG přístup do svého garážového boxu.

 

6.    O pronájmu garážového boxu platí zvláštní předpisy pro pronajímání nebytových prostor.  

 

7.   Při změně vlastníka garážového boxu nahlásí bez odkladu původní vlastník tuto změnu výboru SVG, s uvedením osobních dat nového vlastníka (jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, datum narození).

VIII. Závěrečná ustanovení

1.   Každý uživatel garážového boxu je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví osob nebo majetku ani neoprávněnému majetkovému prospěchu na úkor jiných vlastníků garážových boxů. Každý je povinen upozornit členy výboru na hrozící škody a je povinen působit k odvrácení hrozící škody.

 

2.   Tento Provozní řád je závaznou normou pro chování uživatelů všech garážových boxů v garážovém domě v Kralovické 26, Plzeň. K jeho dodržování jsou vlastníci zavázáni jeho schválením na Shromáždění vlastníků garáží dne 18. března 2015.

3.   Kopii tohoto Provozního řádu obdrží každý majitel garážové jednotky.

V Plzni, 18. března 2015

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář