Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis o uznání reklamovaných závad stavby.

Dne 30. září 2010 se uskutečnilo setkání výboru SVG se zástupci firmy INBA s.r.o. Důvodem bylo řešení reklamovaných závad stavby, které nebyly dosud odstraněny.  Právníkem, kterého výbor SVG angažoval, byl připraven dokument - Zápis o uznání závad stavby, ve kterém jsou specifikovány reklamované závady, navržené technologie odstranění a termíny do kdy budou vady odstraněny. Tento zápis podepsaly členové výboru SVG a dva jednatelé firmy INBA s.r.o. Dle vyjádření právníka je to určitá právní záruka pro SVG, že budou závady odstraněny. Celý text Zápisu je níže.

Zapsal Petr Beránek.

Zápis ze společného jednání 

mezi zástupci SVG Kralovická a INBA s.r.o. konaného dne 30. 9.2010 

Za SVG Kralovická přítomni:  Petr Beránek, předseda výboru

                                                Eva Mašátová, člen výboru

                                               Jaroslav Schwarz, člen výboru

Za INBA s.r.o. přítomni:          Ing. Pavel Čížek, jednatel

                                                Ivan Klouda, jednatel

Předmět jednání: odstranění reklamovaných vad na díle - Hromadné garáže Kralovická 26, Plzeň, dle smlouvy o převodu vlastnictví nebytového prostoru.

Výbor SVG Kralovická konstatuje:

Na předmětném díle byly shledány vady níže specifikované, které byly řádně uplatněny v rámci opakovaných „Reklamačních řízení“ vůči zhotoviteli. Zhotovitel dopisem ze dne 21.4.2009 (příloha č.1) navrhl konkrétní řešení na odstranění závad, které však bylo realizováno pouze částečně a to odstraněním, tj. opravou závad střechy objektu v červenci letošního roku. 

Předmětem reklamace zůstávají nadále tyto závady:

- praskliny obvodového pláště budovy – následné zatékání do budovy prasklinami v omítce. Ve společných prostorech a některým majitelům garáží se po dešti objevují mokré skvrny na stěně,

- rezivějící kovové prvky schodiště - zelený nátěr na některých místech opadal a kov začal rezivět již koncem roku 2008,

- část fasády budovy nad plechovou stříškou schodiště – není omítnuta, bylo opomenuto již při výstavbě,

- sloupek elektroměru - není přikotven k budově, důsledkem toho se odklání a do vzniklé spáry při dešti zatéká,

- praskliny v betonové podlaze – v podlaží 2B a 3B,

- vydrolený tmel ze spár betonové podlahy – v podlaží 1A a 1B,

Vyjádření zástupců firmy INBA s.r.o.:

Firma INBA s.r.o. uvedené vady uznává v celém rozsahu a jako řešení na odstranění těchto reklamovaných vad navrhuje technologii provedení opravy a závazný termín dokončení opravy:

- praskliny obvodového pláště - zatékání fasádou – dnes se dostavil na prohlídku stavby zástupce firmy BASF Stavební hmoty s.r.o., jmenovitě p. Michálek, který vypracuje konkrétní návrhy na odstranění zatékání do budovy garáží. Tyto bude INBA s.r.o. konzultovat s výborem SVG Kralovická. Výbor SVG i nadále preferuje variantu opravy navrženou v loňském roce firmou DigiArch s.r.o. = obložení celé fasády 4 cm polystyrenem, kromě části schodiště, kde bude použita perlinka a provedena akrylátová omítka. Podrobný technologický postup provedení opravy je popsán v „Cenové kalkulaci na opravu obvodového pláště hromadných garáží“ od firmy DigiArch s.r.o. z listopadu 2009 (příloha č.2).

Termín provedení: co nejdříve, za příhodných klimatických podmínek, nejpozději však do 30.9.2011.

- rezivějící kovové prvky - po dokončení opravy fasády bude provedeno očištění rezivějících částí a všechny kovové prvky budou opatřeny novým antikorozním nátěrem,

Termín provedení: nejpozději do 31.10.2011.

- část fasády bez omítky (nad stříškou schodiště) – bude opraveno v rámci opravy fasády,

Termín provedení: co nejdříve, za příhodných klimatických podmínek, nejpozději však do 30.9.2011.

- odklánějící se sloupek elektroměru – bude zafixován ocel. páskovinou k budově před obložením fasády polystyrenem,

Termín provedení: nejpozději do 30.9.2011.

- praskliny a vydrolený tmel v betonové podlaze – praskliny v podlaze budou vyplněny pryskyřicí, vydrolené spáry v přízemních podlažích budou nově vyspárovány,

Termín provedení: nejpozději do 31.6.2011.

V případě nedodržení uvedených termínů sděluje výbor SVG, že využije všechny právní prostředky k tomu, aby výše uvedené závady stavby byly odstraněny.

Zápis je vyhotoven ve dvou originálech (1x INBA s.r.o., 1x SVG Kralovická), počet příloh 2,

V Plzni dne 30.9.2010

Za SVG Kralovická:                                                     Za INBA s.r.o.:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář